•    at vi skal bli et samfunn hvor de minste redde barna blir sett og umiddelbart hjulpet på alle arenaer der voksne møter barn
•    øke enkeltmenneskets, fagfolks og samfunnets evne og vilje til å beskytte barn mot vold, overgrep og omsorgssvikt.
•    kontinuerlig jobbe for en radikal endring for de minste redde barna gjennom et mangfold av tiltak, og gjennom en grunnleggende kulturell holdningsendring

reddesmå.no krever
øyeblikkelig handling fra Storting og Regjering. Handling som innebærer:

1.
At myndighetene sikrer tilstekkelig økonomiske rammer, faglig bemanning, lovverk, nødvendig kompetanse og effektivt samarbeid mellom de tjenester som allerede eksisterer og har som oppgave å se, beskytte og hjelpe de minste redde barna, for eksempel:
•    at helsestasjoner, barneverntjenester og barnehager som arbeider med de minste barna blir styrket tilstrekkelig til å dekke barnas behov.
•    at alle grunnutdanninger og videreutdanninger som vedrører arbeid med barn pålegges å inkludere kunnskap om vold, overgrep og omsorgssvikt i sine fagplaner.

2.
At myndighetene i tillegg umiddelbart utvikler varierte og utradisjonelle tiltak som kan føre til radikale endringer av de minste redde barnas situasjon, for eksempel:
•    at det opprettes et tilstrekkelig antall kontrollkommisjoner/ kvalitetsråd som skal avdekke behov for forbedringer i det offentliges arbeid for redde barn
•    at myndighetene hvert år gir en tilstandsrapport om situasjonen for redde barn i Norge.
•    at tverretatlig og tverrdepartementalt samarbeid kvalitetssikres og lovfestes, og at alle virksomheter pålegges å utarbeide og jobbe etter konkrete samarbeidsrutiner
•    at alle offentlige hjelpere som møter mennesker i krise pålegges å finne ut av hvordan barna i familien ivaretas, blant annet ved å ha direkte kontakt med barna
•    at det innføres off.godkjent sertifisering av fagfolk som jobber med overgrep, vold og omsorgssvikt
•    at det opprettes foreldreskoler, samt familiefag i ungdomsskolen
•    at det utarbeides virkningsfulle opplysningskampanjer, inkludert systematisk informasjonsopplegg til alle nye foreldre om risikofaktorer som kan hindre et godt liv for de minste barna
•    at hjemmebesøksordningen etter fødsel og ved andre milepæler i barns liv utvides
•    at det ytes bidrag til kunstnere som setter tema på dagsordenen

3.
For at myndighetene kan gjennomføre de ovennevnte tiltak, krever reddesmå.no at det bevilges betydelig økte ressurser som skal forvaltes slik de statlige myndigheter finner best egnet for nå målene.

reddesmå.no
•    er ansvarlig for websiden www.reddesmå.no Denne websiden vil være nettverkets talerør, inneholde informasjon, og på ulike måter være et møtested for personer som ønsker å knytte seg til reddesmå.no
•    har som mål å invitere til inspirasjonssamlinger for dem som er tilsluttet nettverket. Målsettingen med samlingene er gjensidig informasjon og idèutveksling som kan bidra til økt beskyttelse av de minste av de redde barna gjennom faglig påfyll, fortellinger om overlevelse, eksempler på tiltak som nytter, kulturinnslag m.m.
•    har som mål å hvert år dele ut en pris til personer/organisasjoner som på en særlig måte har bidratt til å sette fokus på beskyttelse av redde barn.

 

 

 

 

 

       Gaver til reddesmå kan gis til konto 1503.31.28719

                                                                      ©2016 Reddesmå.no • Design/web: Figuru/Granrud Development