reddesmaa bg bottom.2013

beskrivelse av kravene

1.

at myndighetene sikrer tilstekkelig økonomiske rammer, faglig bemanning, lovverk, nødvendig kompetanse og effektivt samarbeid mellom de tjenester som allerede eksisterer og har som oppgave å se, beskytte og hjelpe de minste redde barna, for eksempel:

 • at helsestasjoner, barneverntjenester og barnehager som arbeider med de minste barna blir styrket tilstrekkelig til å dekke barnas behov.
 • at alle grunnutdanninger og videreutdanninger som vedrører arbeid med barn pålegges å inkludere kunnskap om seksuelle overgrep, vold og omsorgssvikt i sine fagplaner.

2.

at myndighetene (i tillegg til allerede godt gjennomarbeidede handlingsplaner) utvikler varierte og utradisjonelle tiltak som kan føre til radikale endringer av de minste redde barnas situasjon, for eksempel:

 • at det opprettes et tilstrekkelig antall granskingskommisjoner som skal avdekke behov for kvalitetsforbedringer i det offentliges arbeid for redde barn
 • at tverretatlig og tverrdepartementalt samarbeid kvalitetssikres, og at alle virksomheter pålegges å at alle offentlige hjelpere som møter mennesker i krise pålegges å finne ut av hvordan barna i familien ivaretas, blant annet ved å ha direkte kontakt med barna utarbeide og jobbe etter konkrete samarbeidsrutiner
 • at det innføres off.godkjent sertifisering av fagfolk som jobber med overgrep, vold og omsorgssvikt
 • at det opprettes foreldreskoler, samt familiefag i ungdomsskolen
 • at det ytes bidrag til kunstnere som setter tema på dagsordenen
 • at det utarbeides virkningsfulle opplysningskampanjer, inkludert systematisk informasjonsopplegg til alle nye foreldre om risikofaktorer som kan hindre et godt liv for de minste barna
 • at hjemmebesøksordningen etter fødsel og ved andre milepæler i barns liv utvides
 • at myndighetene hvert år gir en tilstandsrapport om situasjonen for redde barn i Norge.
 • 3.

  at myndighetene fremskaffer betydelig økte ressurser for å gjennomføre de ovenfornevnte kravene.